Termografi

God bygningstermografi

Forudsætninger for god bygningstermografi
Grundlaget for god bygningstermografi er beskrevet i standarden DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne – Kvalitativ sporing af termiske uregelmæssigheder i en bygnings klimaskærm – infrarød metode

 Sådan udføres god bygningstermografi

Temperaturforskellen mellem inde og ude bør jf. DS/EN 13187 være > 10 ºC

Benyttes termografi til lokalisering af utætheder i bygninger, skal der være en trykforskel mellem ude og inde på mindst 5 Pa. For at tydeliggøre utætheder kan der anvendes blowerdoor, som kan sikre en konstant luftstrøm gennem klimaskærmen på op til 50 Pa.

Termografien bør så vidt mulig udføres med et højopløseligt temografikamera og på et tidspunkt, hvor standardens metrologiske forhold kan opfyldes. Termografier bør suppleres simultant med digitale billeder.

De termografiske optagelser/målinger afsluttes med en ikke destruktiv lokal verifikation af de på stedet konstaterede uregelmæssigheder fx i form af lokal lufthastighedsmåling ved utætheder, fugtmåling eller lignende. Måleresultaterne fra verifikationen registreres med digitale foto.

Bygningstermografi indvendig
Skal konstruktionen undersøges for utætheder, træk og kuldebroer, bør der forud for undersøgelsen etableres et passende undertryk fx ved hjælp af en blowerdoor. Kun ved undertryk kan luftstrømme og visse kuldebroer tydeliggøres.

Bygningstermografi udvendig
Udvendig termografi vil typisk ikke kunne afsløre utætheder, men kan ofte anvendes til vurdering af kuldebroer og isoleringstilstand.
Ved udvendig termografi skal man være særlig opmærksom på beplantning fx træer, buske og krybende vækster, refleksioner fra sol, vinduer o.l.. Ved ventilerede konstruktioner kan det være vanskeligt at afgøre hvilken isoleringstilstand bygningen har.

Termografi fra luften
Det er muligt at foretage termografi fra luften fx via fly primært til en generel vurdering af varmetab fra vinduer, men man skal være meget opmærksom på at kvaliteten af en sådan undersøgelse ofte er behæftet med mange usikkerheder fx reflekterende tagmaterialer, metaltage, varme skorstene, varme fra dyr, ventilerede konstruktioner, skrå vinkler og glaspartier, hvor isoleringstilstanden kun meget vanskeligt kan vurderes.

Vi anbefaler ikke termografi fra luften til detaljereret bestemmelse af bygningers energiforhold.